@seo-maru  2021/04/10更新

お手軽な負荷試験ツール hey


https://github.com/rakyll/hey

brew install hey

e.g.
```
hey -n 100 -c 20 https://xxxxx

-n: リクエスト数

-c 並列数

-a のBasic認証は効かない時があるので、代わりに以下で対応する

echo Basic $(echo -n 'user:pass' | base64)
でハッシュ値を得て、

hey -H Authorization: Basic ハッシュ値 https://xxxx.jp/    
タイトルとURLをコピーしました